Diada de l'Enginyer

Un dia per celebrar l'enginyeria.

Reconeixements i premis

Premi fi de carrera, de fotografia...

Societat i Enginyeria

Un dia per parlar de la societat desde l'enginyeria.

Lleure i diversió

Actuacions i grans esdeveniments

/

PREMI DE PROJECTES FI DE CARRERA "Lluís Roca Garcia"

BASES
 1. Els treballs que optin al premi hauran de descriure projectes de final de carrera presentats durant l’any anterior.
 2. El premi valorarà els projectes tècnics i funcionals. Es tindrà en compte la creativitat, l'originalitat i la viabilitat econòmica del projecte.
 3. Queden exclosos els estudis tècnics que en si mateixos no conformin un projecte. Només s'acceptaran projectes que ofereixin productes, processos o serveis sostenibles, però no estudis tècnics d'alguns processos o productes actuals.
 4. També queden exclosos els projectes limitats a simples infrastructures, centres de transformació o  instal·lacions industrials existents, al contrari dels projectes tècnics innovadors que poden plantejar nous processos i productes industrials.
 5. Es valorarà positivament l'aplicació de tecnologies que demostrin un major estalvi i minimització de residus i energia, i la incorporació de materials i recursos que tinguin en compte els aspectes econòmics, socials i de prevenció de riscos.
 6. Podran optar al premi els estudiants acreditats d'Enginyeria Tècnica Industrial, col.legiats o que disposin de la condició d’estudiant del CETIT,  que presentin els projectes a les escoles on estudiïn i tinguin la seva residència en alguna de les 10 comarques que aglutina el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (en endavant CETIT).
 7. Per concursar al premi cal seguir les instruccions següents:
 8. Fer un resum de la memòria descriptiva del projecte amb un màxim de dos fulls (DIN A4), amb tipus i cos de lletra Univers 12 o Arial 12, amb marges de 2,5 cm per totes bandes, sense noms ni firma, només amb el títol del projecte. Aquest resum s'ha de presentar al CETIT, amb la fitxa d'inscripció que es troba al web del CETIT www.cetit.cat degudament emplenada,  juntament  amb el projecte que es presenta al concurs.
 9. El resum i la butlleta aniran acompanyats d'un certificat acreditatiu de la matrícula de l'estudiant i la nota del projecte, estès per la corresponent escola.
 10. La data límit de presentació de sol·licituds és segons la convocatòria de cada any. Posteriorment el jurat comunicarà als inscrits l'acceptació o no dels projectes. La llista d’admesos s’exposarà a al tauler d’anuncis del CETIT.
 11. Els projectes han de complir les següents instruccions:
  1. Es presentaran enquadernats o relligats.
  2. Hauran d'anar acompanyats de càlculs, especificacions de materials, plecs de condicions, amidaments, pressupostos, plànols, gràfics, fotografies, etc. tot adaptat a normes DIN i identificat pel títol del projecte.
  3. No s'admetrà la utilització de fullets, catàlegs, carpetes, articles de premsa, anuncis, etc.
 12. S'estableixen per a aquest concurs els premis següents:
  1. Una medalla commemorativa, un diploma de reconeixement i 1.500 euros que seran lliurats a l'autor/a/s/es del projecte guanyador, i un any de col·legiació gratuïta
 13. El Jurat es reserva la facultat d'atorgar fins a dos accèssits, per als projectes que quedin en segon i tercer lloc, amb un diploma de reconeixement i 500 euros per a cadascun i un any de col·legiació gratuïta
 14. El Jurat estarà format per, tres membres del CETIT, que seran el degà, el president de la Comissió d’Exercici Lliure i el secretari o en les persones que es delegui, el director dels temes d’Indústria a Tarragona de la Generalitat de Catalunya o en la persona que delegui i el rector de la Universitat Rovira i Virgili o en la persona que delegui. Hi actuarà com a secretari, amb veu i vot el secretari de la Junta de Govern del Col·legi i presidirà el degà del CETIT amb un vot de qualitat.
 15. Les decisions del jurat seran adoptades per majoria absoluta dels seus membres. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El premi podrà declarar-se desert.
 16. Aquest jurat donarà a conèixer el veredicte del concurs i els premis en un acte públic que s'anunciarà oportunament. Normalment seran concedits els premis en el sopar de germanor i d’homenatge als col·legiats.
 17. Els projectes dels premiats restaran en propietat del CETIT.
 18. El CETIT es reserva la facultat de publicar o d’exposar a la seva seu social els projectes que cregui convenient.
 19. L'organització del Premi, el CETIT, no es fa responsable si posteriorment a la concessió es comprova qualsevol coincidència atribuïble a plagi. Els concursants podran prendre les mesures que creguin oportunes a fi de protegir els drets d'autor.
 20. Tots els projectes presentats i no premiats podran retirar-se de l’administració del CETIT a partir de la concessió dels premis i tindran un ajut econòmic en concepte de despeses. Si en un termini d'un mes a partir d'aquesta data no han estat retirats, s'entendrà que els concursants hi renuncien i perden tots els drets.
 21. El CETIT facilitarà qualsevol aclariments que calgui sobre la interpretació d'aquestes bases.
 22. La participació en el premi suposa la plena acceptació d'aquestes bases.

Vols ser col·laborador?

Més de 400 enginyers esperen el teu missatge Col·labora