Canvas Logo

Transparència

Secció sobre transparència

Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

La Llei s'aplica a totes les administracions públiques ia tot el sector públic estatal, així com a altres institucions, com són la Casa de Sa Majestat el Rei, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Consell Econòmic i Social o el nostre Consell General de Col·legis Oficials de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials.

Estatuts

Estatuts del col·legi

Codi deontològic

Aprovat en reunió extraordinària del Consel el dia 7 de febrer de 2009 i modificat el dia 31 d'octubre de 2009.

Junta de govern

Junta de govern del col·legi

Memòries

Memòries anuals del col·legi

Estats financers auditats

Comptes anuals i informes d'auditories

Butlletins

Butlletins digitals del cetit