Canvas Logo

Assegurança

Assegurança Responsabilitat Civil Professional

El COL.LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE TARRAGONA ha negociat a través d'ADARTIA Global Corredoria d'Assegurances amb l'asseguradora MAPFRE ESPANYA Companyia d'Assegurances i Reassegurances S.A:

A títol informatiu les principals cobertures, límits i garanties emparades en la pòlissa són les que es detallen a continuació, havent d'estar-en tot cas en la seva interpretació al contingut de les mateixes que es recullen en les condicions generals, particulars i especials, que han estat acceptades per l'assegurat i que regeixen la cobertura de l'assegurança.

  • Límit per assegurat / Sinistre / Any: 3.500.000 €.
  • Coberturas incloses: Responsabilitat Civil Professional, Responsabilitat Civil Explotació, Responsabilitat Civil accidents de treball, Responsabilitat civil Project Management, Defensa Penal a Actuacions Professionals, defensa jurídica i fiances etc.
  • Cobertura per a persones físiques. Així mateix, s'estén la cobertura per a reclamacions a persones jurídiques unipersonals així com a societats professionals d'acord amb la llei 2/2007 de 15 de març, societats monodisciplinares, i societats multidisciplinars, en els termes indicats en la pòlissa.
  • Els treballs professionals realitzats per l'Enginyer assegurat a partir l'1 de gener de 2011 que necessitin i / o es presentin mitjançant algun tipus de suport documental (projecte, informe, certificació i / o similar), requeriran per a la cobertura de l'assegurança, que aquests treballs disposin del visat i / o del registre i / o verificació tècnica documental professional del Col·legi Prenedor de l'assegurança d'acord amb la normativa vigent del Col·legi en cada moment.
  • Àmbit temporal: Reclamacions durant la vigència de la pòlissa amb retroactivitat il·limitada.
  • Àmbit geogràfic: Mundial Excepte Usa i Canadà

Límit assegurat 3500000€

Modalitat exercici professional Primes totals (impostos incluïts)
Lliure exercent 546,36€
Lliure exercent singular 322,44€
Assalariat 411,94€
Soci/Empresari 563,71€
Funcionari 181,37€
Recent llicenciat 163,69€
Innactiu amb Pòlissa anterior Gratuït
Innactiu sense Pòlissa anterior 50% Modalitat actiu
Límit assegurat 4500000€ Prima addicional 140,94€ per a qualsevol modalitat

Més informació