Canvas Logo

Serveis

Serveis de l'associaciĆ³

L'Associació assumeix els objectius següents:

 1. La representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus associats en tot l'àmbit de la Unió Europea. 
 2. Fomentar la solidaritat dels Enginyers Tècnics Industrials i de Grau afiliats, promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial. 
 3. Sostenir i fomentar tota mena d'activitat que ajudi al compliment dels seus fins. 
 4. Edició de revistes, butlletins i publicacions en general, destinades a la informació dels associats i a la difusió de la problemàtica sectorial i de les activitats de l'Associació.
 5. Contractació i representació col·lectiva per subministres i serveis. 
 6. Realització pròpia d'enquestes i estudis, i participació en les que es realitzin per altres organismes. 
 7. Assessorar i informar a tots els organismes de l'Administració Pública, així com als membres de l'Associació, d'aquelles situacions que afectin a l'economia de les empreses o del sector, realitzant les oportunes propostes i informes. 
 8. Representar els associats, defensant els interessos comuns als seus membres davant qualsevol organisme, jurisdicció o instància, incloent la negociació col·lectiva laboral i sindical. 
 9. Participar d'acord amb la legislació vigent, en els organismes i entitats de l'Administració Pública i en les seves institucions, i en les de caràcter consultiu o tècnic relacionades amb el sector. 
 10. Participar en la regulació i perfeccionament de la concurrència de mercat, per evitar la competència deslleial, i assumint, en instància prèvia, l'arbitratge quan calgui i en sigui requerida. 
 11. Organitzar conferències, col·loquis i altres actes de semblant naturalesa pel foment d'estudis de temes econòmics, socials i de producció, d'interès pels seus membres, així com i de formació de postgrau. 
 12. Crear i mantenir Serveis d'interès comú tals com: Assessoria Tècnica, Jurídica, Laboral, Econòmica i Financera. 
 13. Prestació d'altres serveis d'interès general quan l'Associació ho estimi oportú. 
 14. En general totes les activitats o funcions que es consideri convenients per l'Associació i que estiguin permeses per la legislació vigent, i sempre que l'Associació ho acordi en la forma reglamentària establerta en aquests Estatuts.