Canvas Logo

Previsió social

Previsió social

Què és MUPITI?

L’entitat denominada MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES A PRIMA FIJA, abreviadament MUPITI, és una institució mutual de previsió social de prima fixa, benèfica i sense ànim de lucre, oberta al col·lectiu vinculat amb els Enginyers Tècnics Industrials.

Cobertures

Aquesta previsió social, complementària o alternativa al sistema públic de la Seguretat Social, se plasma en les següents cobertures pròpies:

 • Jubilació
 • Viudetat
 • Orfandat
 • Invalides permanent parcial i absoluta per malaltia i accident
 • Mort per accident
 • Mort
 • Gran dependència i dependència absoluta
 • Assegurances

  • Jubilació
  • Pla Pensions Assegurat
  • Assegurança d’accidents
  • MUPITI protecció
  • Assegurança de vida
  • Pensió de viudetat
  • Pensió d’orfendat
  • MUPITI Bambú
  • MUPITI Professional

   Mupiti Professional és el sistema de cobertures de Mupiti alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA). Aquest sistema està adaptat a les cobertures mínimes que exigeix la Disposició addicional dinovena de la Llei 8/2015 de 30 d’octubre "Àmbit de protecció de les mutualitats de previsió social alternatives al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte pròpia o Autònoms”.

   Prestacions:

   Jubilació:

   Capital constituït fins la data de sol·licitud, que no pot ser anterior a l’edat legalment establerta per a l’accés a la jubilació. El capital constituït resulta d’ acumular l’import de la quota destinada a Jubilació + interès garantit del 1% + Participació en Beneficis que correspongui.

   Incapacitat Permanent Total:
   50.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.

   Incapacitat Permanent Absoluta:
   100.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.

   Incapacitat Temporal:
   30 €/dia x Nº de dies que figura estipulat como de IT en el Barem per a la malaltia o lesió corresponent.

   Mort:
   50.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.

   Avantatges:

   Mupiti Professional és un sistema de cobertures dissenyat pels col·legiats que realitzen l’ exercici lliure de l’activitat professional, bé de forma exclusiva o bé compaginant aquesta activitat amb el treball per compta aliena i que opten per Mupiti como alternativa al RETA.

   Possibilitat d’adaptar el sistema de cobertures a les necessitats personals del mutualista ampliant les cobertures contractades.

   Permet compatibilitzar el cobrament de la pensió de jubilació del Règim General de la Seguretat Social amb l’exercici de l’activitat professional per compte pròpia.

   Les prestacions a percebre de MUPITI són compatibles i no concurrents amb les que puguin correspondre al mutualista per la seva inclusió en qualsevol sistema públic o privat.

   En cas de que compaginis l’activitat per compte aliena i l’activitat per compte pròpia, l’opció per MUPITI evita que tinguis que cotitzar doblement al sistema públic de Seguretat Social. En el moment de la jubilació disposaràs de dos prestacions, la de MUPITI i la del sistema públic que pugui correspondre per la cotització al Règim General de Seguretat Social.

   Amb Mupiti el capital garantit a l’edat de jubilació pot percebre’s mitjançant un pagament únic, pensió vitalícia equivalent o una combinació d’ambdues, poden optar per un o dos beneficiaris a l’hora d’escollir la pensió vitalícia, en canvi en el RETA la prestació de jubilació només se pot percebre de forma vitalícia.

   Amb Mupiti et garanteixes l’equilibri financer perquè està basat en un sistema de capitalització individual, a diferència del RETA, que al ser un sistema de repartiment està subjecte a variació segons evolució demogràfica i l’equilibri financer del sistema. Les persones actives han de garantir amb les seves quotes les pensions dels passius sota un entorn demogràfic d’envelliment de la població. Les quotes aportades a Mupiti tenen la consideració de despesa deduïble dels ingressos d’activitats econòmiques, amb els límits legals establerts. Si s’opta en algun moment de la visa professional al RETA amb els epígrafs 321 o 843.1, ja no es pot optar per MUPITI

   Més informació en www.mupiti.es