Canvas Logo

CÀLCUL I DISSENY D'INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM. NOU RD 244/2019

CÀLCUL I DISSENY D'INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM. NOU RD 244/2019
Codi circular:
30/19
Dates:
30 de maig (dijous)
Horari:
De les 9.00 a les 18.00 hores  (1 hora per dinar). El preu inclou el dinar al Restaurant Orígen (Edifici Col·legi d'Advocats)
Lloc:
A la seu del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona
Assistents mínim/màxim: 8/25
Durada:
8 hores
Professorat:
Joan Ramirez Guasch.
Consultor energètic de l'empresa TESLING.
Ex-professor associat del DEM de la URV i professor de màster de la UB.
Professor de cursos de fotovoltaica i eficiència energètica a diferents col·legis d'enginyers de Catalunya
Objectius:
El passat 5 d'abril es va aprovar el RD 244/2019 que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques del autoconsum d'energia elèctrica.

Formar a tècnics per a poder dissenyar adequadament instal·lacions d'energia solar foltovoltaica per autoconsum en totes les modalitats que el RD 900/2015 contempla, utilitzan un programa de càlcul de valorització energètica i definició dels perfils de consum.

L'autoconsum fotovoltaic és una realitat que cada vegada s'implantarà més a Catalunya, dins del pla estratègic de la Transició energètica de Catalunya i l'impuls que lidera l'ICAEN.
Continguts:

1. Marc normatiu i conceptes bàsics

Marc legal de l’autoconsum. RDL 15/2018, RD 900/2015, RD 1699/2011 i RD 842/2002 (REBT).
Implicacions tècniques del RD Autoconsum:

- Tipus d’instal·lacions. Sol·licitud del punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora.
- Autoconsum compartit. Opcions.
- Legalització i inscricpció de les instal·lacions. Registre admnistratiu d’autoconsum. Canal empresa.
- Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d’instal·lació. Inspeccions inicials.
- Injecció zero. UNE 217001.
- Normes tècniques particulars de les distribuïdores.

2. Fonaments tècnics de disseny i funcionament

- Anàlisi del perfil de consum. Monitoritzacions de consums. Perfils de consum constants o estacionals.
Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0.
Exemples a partir de factures de clients.
- Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de
càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d’espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul
d’ombres. Solucions en configuració per ombres.
- Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d’una
instal·lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc.).
Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal·lacions. Configuració de strings.
Condicions de disseny.

3. Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal·lacions
fotovoltaiques d'autoconsum i la comparativa amb les altres modalitats existents (assistides, aïllades i
interconnectades).
Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (amb i sense gestió d’excedents).
Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica. Bateries
Comparativa amb esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes amb els diferents
tipus de bateries que hi ha actualment.
Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.

4. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització
energètica. Softwares de càlcul

Dimensionament detallat d'una instal·lació d'autoconsum
- Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum (horaris, mensuals).
- Implantació dels mòduls sobre coberta.
- Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings.
- Cobertura solar vs rati d’autoconsum.
- Valorització de l'energia generada.
- Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió.

5. Resolució d’exercicis. Exemples de càlcul

Resolució d’exemples de càlcul i disseny utilitzant diferents recursos i eines informàtiques, fulles excel i
softwares de configuració (SUNNY DESIGN, Ampere energy, PIKO PLAN). Definir els perfils de consum a
partir de factures elèctriques o monitoritzacions. Importar consums horaris reals. Implantació en planta dels
mòduls (lay out). Dibuix d’esquemes unifilars. Càlculs elèctrics. Informes i propostes tècniques i comercials.
Destinataris:
El curs està destinat a professionals que es vulguin dedicar o aprofundir en l’assessorament energètic, les auditories energètiques, etc. en l’especialitat d’instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum.
Documentació:
Es lliurarà documentació de seguiment digitalment, via correu electrònic.

Instruccions per bonificar:

1.Sol·licita els impresos al CETIT a formacio@enginyerstarragona.cat

2.Aporta tota la informació 10 dies naturals abans de l'inici del curs.

3.Nota important:  les gestions de les bonificacions es porten a terme per mitjà d'una assessoria externa. Aquells que vulguin acollir-se a la bonificació de qualsevol acció formativa, el preu s'incrementarà en un 10-20 % (que també es podrà bonificar i recuperar)

Bonificacions:

Gestionem els tràmits per tal que puguis beneficiar-te de la bonificació corresponent per formació.
Forma de pagament:
Cobrarem a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l'hora de fer la inscripció.
Certificació:Es lliurarà un certificat d'acreditació i assitència a la finalització de la formació. Aquells que sol·licitin bonificar el curs a través de la Fundació Tripartita para la Formación del Empleo, també tindran un certificat emès per la FTFE
 Acreditació Professional

Aquesta formació és competent per acreditar davant el COGITI la teva formació.
Més informació:  http://www.acreditacioncogitidpc.es