Canvas Logo

[A LES TERRES DE L'EBRE] EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. EDIFICIS DE CONSUM ENERGÈTIC GAIREBÉ NUL. INCIDÈNCIA EN EL SECTOR IMMOBILIARI.

[A LES TERRES DE L'EBRE] EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. EDIFICIS DE CONSUM ENERGÈTIC GAIREBÉ NUL. INCIDÈNCIA EN EL SECTOR IMMOBILIARI.
Codi circular:
 21/19
Dates:  
22 de maig (dimecres)
Horari:  
De les 11'00 a les 13'30 hores
Lloc:
 A les instal·lacions de les Terres de l'Ebre, Carrer Mercaders, 2
 de Tortosa.

Durada:  
2'5 hores
Programa:   
11'00 - 11'30  Recepció
 11'30 - 12'00  Presentació de la sessió: Conjuntura del
                        sector immobiliari a les Terres de l’Ebre.
                        Sr.Marc Torrent. 
                        Director General de l’APCE
 12'00 - 12'30  Eficiència energètica, rehabilitació i
                        edificis de consum gairebé nul. 
                        Sr. Lluís Morer
                        Cap de Programa d’Eficiència Energètica.
                        CEM, PMP, SCM.
                        Institut Català d’Energia (ICAEN).
                        Generalitat de Catalunya
 12'30 - 13'00  Incidència de les modificacions normatives
                        en el sector immobilairi. Sr. Josep Donés
                        Secretari General Tècnic de l’APCE
 13'00 - 13'30  Col·loqui
Continguts:  
 
  L’eficiència energètica als edificis és una prioritat dins les
  polítiques energètiques de la UE, que ha impulsat un paquet
  de mesures legislatives per aconseguir els objectius sobre
  energia i canvi climàtic assumits per al 2020, 2030 i 2050.
  Així, són les Directives Europees d’Eficiència Energètica
  (2012/27/EU) i d’Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU)
  les que estableixen que tots els edificis (existents o d’obra
  nova) objecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir
  un certificat  d’eficiència energètica, i que tots els estats
  membres han d’adoptar polítiques i plans per aconseguir
  que els edificis de nova construcció siguin de consum
  d’energia gairebé zero.

  Seguint aquestes Directives, a Catalunya des de l’1 de juny
  de 2013 és obligatori disposar del certificat energètic per als
  edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es  venguin,
  i per als edificis o parts d’edificis que una autoritat pública
  ocupi més de 250m2 i siguin freqüentats habitualment pel
  públic. Al 2007 ja s’havia transposat la Directiva 2002/91/CE,
  amb el Reial Decret 47/2007, pel qual es va aprovar el
  procediment per a la certificació d’eficiència energètica
  d’edificis de nova construcció.

  Així mateix, la recentment aprovada Llei 16/2017, de l’1
  d’agost, del canvi climàtic, en la seva Disposició Transitòria
  tercera especifica que les sol·licituds de llicència d’edificis
  nous i d’edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació
  han d’incloure un disseny que compleixi els requisits
  corresponents a un edifici de consum d’energia gairebé nul
  a partir de l’1 de gener de 2020 si són de titularitat privada
  i a partir de l’1 de gener de 2018 si són de titularitat pública.

   Paral·lelament la modificació del Reial Decret
   314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic
   de l’Edificació (CTE) ofereix una nova definició a les
   exigències bàsiques d'estalvi d'energia (HE)
Destinataris:
  
• Professionals que participen en el procés de disseny i
    concepció d’edificis.
  • Empreses constructores i fabricants de productes i
    sistemes de la construcció que materialitzaran els edificis
    i els seus components.
  • Usuaris amb interès en el comportament energètic dels
    edificis que ocupen i/o habiten.
  • Estudiants que en el futur participaran en el sector de
    l’edificació.
  • Equips tècnics especialitzats en assessorament i estudis
    energètics.
  • Administracions que han de desenvolupar legislacions
    al respecte.

  LA INSCRIPCIÓ ÉS GRATUÏTA