Canvas Logo

Estatuts

Estatuts de l'associació

PREFACI

Hereus de la més pura tradició associacionista que sempre ha caracteritzat als professionals de les disciplines tècniques a Catalunya; i molt especialment com a decidits portadors de la voluntat d'unir en estret llaç de confraternitat a tots el enginyers de les Comarques del sud de Catalunya, es crea aquesta associació, emmirallada de la que fou pionera l'any 1925, d'obligada referència i d'entranyable record, que suposà la més significativa iniciativa de progrés en comú i d'esperit solidari. Des d'aquest sentiment de reconeixement, de voluntat de recuperació d'allò que significà de decidit i d'innovador que uns tècnics organitzessin la seva manera d'actuar per a garantir el reconeixement social i professional de la societat a la que servien, però també per a garantir a la societat la serietat i eficàcia dels seus professionals; es planteja, des d'aquell vell esperit, emprendre nous camins, nous reptes i noves il·lusions que permeti als nostres enginyers d'avui ser cada cop millors.

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1

L'Associació d'Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de Tarragona. Regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i els presents estatuts. L'Associació no té ànim de lucre.

Article 2

L'Associació assumeix els objectius següents:
1.- La representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus associats en tot l'àmbit de la Unió Europea.
2.- Fomentar la solidaritat dels Enginyers Tècnics Industrials i de Grau afiliats, promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.
3.- Sostenir i fomentar tota mena d'activitat que ajudi al compliment dels seus fins.
4.- Edició de revistes, butlletins i publicacions en general, destinades a la informació dels associats i a la difusió de la problemàtica sectorial i de les activitats de l'Associació.5.- Contractació i representació col·lectiva per subministres i serveis.
6.- Realització pròpia d'enquestes i estudis, i participació en les que es realitzin per altres organismes.
7.- Assessorar i informar a tots els organismes de l'Administració Pública, així com als membres de l'Associació, d'aquelles situacions que afectin a l'economia de les empreses o del sector, realitzant les oportunes propostes i informes.
8.- Representar els associats, defensant els interessos comuns als seus membres davant qualsevol organisme, jurisdicció o instància, incloent la negociació col·lectiva laboral i sindical.
9.- Participar d'acord amb la legislació vigent, en els organismes i entitats de l'Administració Pública i en les seves institucions, i en les de caràcter consultiu o tècnic relacionades amb el sector.
10.- Participar en la regulació i perfeccionament de la concurrència de mercat, per evitar la competència deslleial, i assumint, en instància prèvia, l'arbitratge quan calgui i en sigui requerida.
11.- Organitzar conferències, col·loquis i altres actes de semblant naturalesa pel foment d'estudis de temes econòmics, socials i de producció, d'interès pels seus membres, així com i de formació de postgrau.
12.- Crear i mantenir Serveis d'interès comú tals com: Assessoria Tècnica, Jurídica, Laboral, Econòmica i Financera.
13.- Prestació d'altres serveis d'interès general quan l'Associació ho estimi oportú.
14.- En general totes les activitats o funcions que es consideri convenients per l'Associació i que estiguin permeses per la legislació vigent, i sempre que l'Associació ho acordi en la forma reglamentària establerta en aquests Estatuts.

Article 3

El domicili de l'Associació queda fixat a Tarragona, Avinguda de Roma núm. 7 primer pis, i el seu àmbit d'activitats principals se circumscriu fonamentalment a la demarcació de Tarragona, i concretament a les comarques del Baix Penedès, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Terra Alta, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Montsià.

Capítol II. Socis

Article 4

Podran formar part de l'Associació tots elsEnginyers Tècnics Industrials i Enginyers de Grau de branques Industials que tinguinla seva residència o el seu lloc de feina en alguna de les comarques abans esmentadesL'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l'acordarà, prèviaacreditació de l'establert en l'apartat anterior.

Article 5

Són drets dels socis:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'Associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'Associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Posseir un exemplar dels estatuts.
11. Consultar el fons documental i bibliogràfic de l'entitat.

Són deures dels membresde l'Associació:
1. Contribuir econòmicament al sosteniment de l'Associació i deles seves activitats, satisfent les quotes i derrames acordades.
2. Assistir a les Assemblees, complir els acords reglamentaris adoptats per l'Associació a través dels seus diferents òrgans de govern.
3. Observar i complir els Estatuts vigents.
4. Col·laborar en el compliment de les finalitats de l'Associació.
5. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'Associació.
6. Desenvolupar, d'acord amb aquests Estatuts, els càrrecs per als quals són elegits.

Article 6

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 7

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General.

Article 8

L'Assemblea General té les facultats següents:
1. Fixar els principis i els plans generals d'actuació de l'Associació.
2. Elegir els membres de la Junta Directiva. L'elecció es farà entre les persones que, en el termini d'una setmana, abans de l'Assemblea, presentin la seva candidatura davant de la Junta directiva.
3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'Associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. Acordar la disposició o alienació de béns o drets.
4. Modificar els Estatuts.
5. Acordar la dissolució de l'Associació.
6. Constituir Federacions o adherir-se a les ja existents.
7. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ dels associats.
8. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 9  

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre febrer i abril, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'AssembleaGeneral amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient; i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%, els quals presentaran conjuntament una proposta dels assumptes que s'han d'incloure a l'ordre del dia; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, mitjançant notificació escrita o electrònica en la qual s'exposarà l'ordre dels assumptes que s'han de tractar.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'Associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i el nombre de persones assistents. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General, es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i altra documentació adient han d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 11

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar.

Article 12

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents, tret dels casos del següent apartat.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació delsEstatuts, la dissolució de l'Associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

1. Regeix, administra i representa l'Associació la Junta Directiva, que està composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari, amb el vist-i-plau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'Associació.

Article 14

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abansd'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit
  2. malaltia que incapaciti per exercirel càrrec
  3. baixa com a membre de l'Associació
  4. sanció per una falta comesa enl'exercici del càrrec
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'Associació, a proposta de la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  1. Representar, dirigir i administrar l'Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics.
  3. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes i derrames que els membres de l'Associació han de satisfer.
  4. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
  5. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, confeccionar els pressupostos de l'exercici següent i fer-ne el seguiment.
  6. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'Associació.
  7. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats ialtres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
  8. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
  9. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
  10. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidència o persona que la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser superior a dos mesos.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 50% dels membres que la componen.

Article 17

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació de cinc dies naturals, i hi ha un quòrum de la meitat més un, llevat de casos d'urgència, en que es podrà convocar de forma immediata.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 20

1. Són pròpies del president les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 21

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Controla els ingressos i despeses i els documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la JuntaDirectiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registrede socis. Ocupar-se de la correspondència social i cursar les convocatòries de lesassemblees generals i juntes directives.

Capítol VII. Els vocals de la Junta Directiva

Article 23

Col·laborar en totes aquelles funcions específiques que li siguin encomanades per la Junta Directiva, així com substituir, per indicació del president, altres càrrecs que restin vacants per absència, malaltia o impossibilitat i que calgui atendre per al bon govern de la Junta Directiva.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 25

Els recursos econòmics de l'Associació es nodreixen de:
1. Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
2. Les subvencions oficials o particulars.
3. Les donacions.
4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.
5. Qualssevol altres ingressos que s'arbitrin a través de les activitats pròpiesde l'Associació per a l'assoliment dels seus objectius.

Article 26

Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés i quotes extraordinàries.

Article 27

L'exercici econòmic coincideix amb l'any naturali queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'Associació.El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, davant la primera Assemblea General que tingui lloc, la qual resoldrà.

Capítol X. La dissolució

Article 30

L'Associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'Associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal.La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
3. En cas de dissolució, la Junta Directiva assumirà la funció de Comissió Liquidadora, si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada, i un cop satisfetes les obligacions pendents, si hi hagués romanent net que resulti es lliurarà a la institució que representi als Enginyers Tècnics Industrials a la província de Tarragona, sempre que aquesta entitat no tingui ànim de lucre a la data de que es tracti, i en cas contrari, així com en el cas de que l'esmentada entitat s'hagi extingit, a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor dels Enginyers Tècnics Industrials, Perits Industrials i Enginyers de Grau.