Canvas Logo

Estatuts

Estatuts del col┬Ělegi

TÍTOL I

El Col·legi 

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1
Naturalesa i marc legal

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona és una corporació de dret públic, de caràcter professional, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. Es regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de la Generalitat de Catalunya, i per aquests Estatuts.

Article 2
Règim jurídic

 1. Com a corporació de dret públic i en l’àmbit de les seves funcions públiques, el Col·legi actua sota el dret administratiu i exerceix les potestats inherents a l’Administració pública. En aquest àmbit d’actuació, el Col·legi està subjecte al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

 2. En l’exercici de les seves funcions privades, el Col·legi resta sotmès al dret privat.

Article 3
Domicili i àmbit territorial

El domicili del Col·legi és a Tarragona, a l’avinguda de Roma, núm. 7, i l’àmbit territorial de la seva jurisdicció són les comarques de la circumscripció de Tarragona; és a dir, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta.

Article 4
Composició

 1. El Col·legi estarà integrat pels enginyers tècnics industrials, els pèrits industrials i els tècnics industrials així com els titulats d’ensenyaments universitaris de grau de totes les enginyeries tècniques industrials, sempre que gaudeixin de títols oficials o degudament homologats, ho sol·licitin al Col·legi i compleixin la resta de requisits exigits pels presents Estatuts.

 2. Per a l’exercici professional dins l’àmbit territorial establert a l’article 3 d’aquests Estatuts, és requisit legal necessari estar col·legiat.

Article 5
Finalitats del Col·legi

 1. La llei atorga al Col·legi la finalitat essencial de vetllar perquè l’actuació i l’exercici professional dels seus col·legiats respongui als interessos i les necessitats de la societat, i especialment la de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

 2. També té com a finalitat l’ordenació de la professió dins el marc legal aplicable i la defensa i garantia de la llibertat d’actuació professional, així com la representació dels interessos professionals dels seus col·legiats.

CAPÍTOL II

Funcions del Col·legi

Article 6
Funcions públiques del Col·legi

Les funcions públiques pròpies del Col·legi, que s’exerceixen en règim d’autonomia, són les següents:

a) Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos dels destinataris de les actuacions professionals.

b) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió, adoptant, si s’escau, les mesures i les accions establertes per l’ordenament jurídic.

c) Exercir la potestat disciplinària sobre els col·legiats en els termes establerts per la Llei, per aquests Estatuts i pels reglaments disciplinaris i deontològics que els desenvolupin.

d) Visar els projectes i els treballs dels col·legiats en els termes i amb els efectes que estableix la normativa corresponent.

e) Lliurar l’habilitació per a l’exercici professional, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.

f) Promoure i facilitar la formació contínua dels col·legiats que permeti garantir la seva competència professional.

g) Adoptar les mesures necessàries per facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

h) Col·laborar amb l’administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.

i) Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o al Col·legi.

j) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre els col·legiats i en els àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.

k) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.

l) Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

m) Les altres funcions de naturalesa pública que li atribueixi la legislació vigent.

Article 7
Altres activitats col·legials

1. Fomentar i prestar serveis en interès dels col·legiats i la professió en general.

 1. Gestionar el cobrament de les remuneracions i honoraris professionals a petició dels col·legiats, d’acord amb el que estableixin aquests Estatuts i el Reglament corresponent.

 2. Intervenir, per via de mediació o d’arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre col·legiats o entre aquests i terceres persones, si ho sol-liciten de comú acord les parts implicades.

 3. Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l’exercici professional.

 4. Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.

 5. Custodiar, a petició del col·legiat, la documentació pròpia de l’activitat que els col·legiats estiguin obligats a guardar per disposició legal.

 6. Informar de totes les normes relatives a l’exercici professional que proposin els municipis i el Govern de la Generalitat de Catalunya, i les que elaborin l’Estat i la Unió Europea, en el supòsit que se li sol·liciti directament o mitjançant el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

 7. Informar, participar i assessorar en l’elaboració de plans d’estudis a l’ensenyament de l’enginyeria industrial i de grau.

 8. Formar part dels patronats universitaris, de les escoles universitàries i dels consells socials de les universitats.

 9. Participar en els consells, els jurats o els òrgans consultius de les administracions públiques, a requeriment d’aquests.

 10. Exercir la representació i defensa de la professió davant els tribunals de justícia, les administracions públiques, les corporacions, les institucions, les entitats i els particulars, amb legitimació per ser part en tots els processos que afectin els interessos professionals i exercir el dret de petició d’acord amb les lleis.

 11. Exercir funcions d’arbitratge de dret privat en els assumptes que li siguin sotmesos.

 12. Facilitar les llistes de col·legiats que puguin ser requerits per intervenir com a pèrits en els assumptes judicials o designar-los per si mateix, segons s’escaigui.

 13. Informar i assessorar els col·legiats sobre l’ordenament jurídic relatiu a l’exercici de la professió.

 14. Vetllar, i intervenir si cal, per la retribució adequada dels titulats que exerceixin la seva professió per compte d’altres o vinculats a empreses, i mantenir un contacte estret amb els negociadors de convenis col·lectius, i vigilar les disposicions que els despleguin i que els afectin.

 15. Totes aquelles altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals dels col·legiats o que li atribueixi la normativa aplicable.

TÍTOL II

Els col·legiats

CAPÍTOL I

Article 8
Requisits d’incorporació

Per ingressar al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona són necessaris els següents requisits:

1. Estar en possessió de qualsevol de les titulacions a què fa referència l’article 4.1 d’aquests Estatuts.

 1. No estar sotmès a causa d’incompatibilitat, ni condemnat a inhabilitació per sentència ferma.
 2. No estar sotmès a cap causa d’inhabilitació o suspensió en l’exercici de la professió.

4. Presentar la sol·licitud d’incorporació i satisfer la quota d’ingrés al Col·legi.

Article 9
Admissió o denegació de la sol·licitud

La Junta de Govern, analitzada la documentació tingui per convenient, acceptarà

o denegarà les sol·licituds d’incorporació en el termini de dos mesos. Transcorregut aquest termini, la sol·licitud es considerarà admesa. La denegació, si s’escau, haurà de ser expressa i motivada, i en contra es podrà

interposar recurs contenciós administratiu d’acord amb la vigent legislació.

El transcurs de dos mesos des de la notificació de l’acord de suspensió sense que l’interessat hagi recorregut o hagi corregit els defectes advertits o aportat la documentació sol·licitada, comportarà la caducitat i l’arxiu de la sol·licitud.

Article 10
Exercici ocasional de l’activitat professional

La incorporació al col·legi professional no és necessària si es tracta de professionals de la Unió Europea, domiciliats de forma permanent i col·legiats a qualsevol país de la Unió, que desitgin exercitar la professió amb caràcter ocasional a Catalunya. En aquest supòsit, són d’aplicació les normes comunitàries corresponents.

Article 11
Pèrdua de la condició de col·legiat

1. La baixa en el col·legi es pot produir:

a) A petició de la persona col·legiada. b) Per l’incompliment reiterat del pagament de les quotes col·legials, d’acord amb

el procediment establert en aquests Estatuts. c) Per la pèrdua dels requisits exigits per la col·legiació. d) Per expulsió, de conformitat amb el que disposa el règim disciplinari. e) Per incompliment de les sancions econòmiques imposades.

 1. En el supòsit de baixa per impagament, l’abonament dels imports pendents i els interessos legals comporta la rehabilitació automàtica de l’alta col·legial, excepte en els supòsits que romangui algun altre motiu de baixa.
 2. La baixa col·legial implica automàticament la suspensió en l’exercici professional.

CAPÍTOL II

Drets i deures dels col·legiats

Article 12
Drets dels col·legiats

Els col·legiats gaudiran dels següents drets:

 1. Exercir la professió, d’acord amb les lleis i aquests Estatuts, en tot el territori de l’Estat Espanyol, i en compliment de la normativa comunitària i, eventualment, de l’establert pels diferents estats de la Unió Europea, a tot el territori d’aquesta. Els col·legiats solament podran estar subjectes al deure de comunicació al col·legi professional on hagin de prestar els seus serveis.
 2. Tenir accés a l’ús i aprofitament de tots els béns i serveis prestats pel Collegi.
 3. Prendre part en les votacions i deliberacions de les juntes generals en la forma prevista en aquests Estatuts.
 4. Ser elector i elegible als càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi, d’acord amb el que s’especifica en aquests Estatuts.
 5. Dur a terme els encàrrecs de la seva competència que li siguin sol·licitats pel Col·legi o que els puguin correspondre per torn, d’acord amb el reglament que amb aquest efecte s’aprovi.
 6. Disposar de l’ajuda del Col·legi quan es lesionin els seus drets o interessos professionals.
 7. Rebre informació de les activitats col·legials i participar-hi a través dels mecanismes que es determinin en cada cas.

Article 13
Convenis de reciprocitat

 1. Podran actuar en l’àmbit territorial del Col·legi els professionals que, sense estar col·legiats s’habilitin per a una actuació professional concreta, mitjançant una comunicació per escrit al Col·legi, d’acord amb els convenis que el Col·legi tingui subscrits amb altres corporacions.
 2. La Junta de Govern habilitarà aquests professionals sota el principi de reciprocitat.

Article 14
Deures dels col·legiats

 1. Actuar segons les normes i tècniques pròpies de la professió.
 2. Seguir una formació continuada.

3. Cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici professional.

 1. Complir els Estatuts i els acords de la Junta General i la Junta de Govern.
 2. Atendre les càrregues que, amb caràcter general, es fixin i satisfer les quotes

ordinàries i extraordinàries que s’imposin per al manteniment del Col·legi, així com les que els Estatuts fixin amb caràcter obligatori.

 1. Els col·legiats que, dintre del període establert, deixin de pagar dues quotes semestrals, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient, podran ser donats de baixa del Col·legi, i perdran tots els seus drets fins que no satisfacin les quotes pendents, més els interessos, i les successives que s’hagin imposat als altres collegiats dintre del període de la baixa.
 2. A efectes col·legials, els col·legiats hauran de designar un domicili i comunicaran per escrit a la Secretaria del Col·legi els canvis de domicili i les absències que siguin superiors a dos mesos consecutius.
 3. A tots els efectes col·legials, s’entendrà com únic domicili el que consti en la Secretaria del Col·legi i seran eficaces les notificacions que s’hi adrecin.
 4. Els col·legiats, en l’exercici professional, actuaran dintre de la legalitat vigent i amb absolut respecte al codi deontològic vigent. Concretament, hauran d’actuar amb el major zel en l’execució dels encàrrecs que rebin i guardaran el secret professional.
 5. Els col·legiats podran fer-se càrrec d’un encàrrec fet a un altre company, d’acord amb les normes de deontologia i ètica professional.
 6. Abstenir-se d’actuar quan concorri alguna incompatibilitat legal o quan sorgeixi conflicte d’interessos amb els destinataris dels seus serveis.

12. Al secret professional d’acord amb la Constitució i la legislació aplicable.

 1. Posar els seus coneixements i la seva capacitat professional a la disposició de l’Administració en els supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública.
 2. Observar, envers els òrgans de govern del Col·legi, la disciplina adient i els deures d’harmonia professional entre els col·legiats.
 3. Sotmetre a visat i registre del Col·legi la documentació de caràcter professional que presenti davant els organismes oficials.
 4. Sotmetre les diferències professionals que es produeixin entre col·legiats a l’arbitratge i a la conciliació del Col·legi.

TITOL III

Òrgans del Col·legi

CAPÍTOL I

Junta General

Article 15
La Junta General

La Junta General és l’òrgan sobirà del Col·legi, i com a tal delibera sobre qualsevol assumpte d’interès general, adopta els acords en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat de la Junta de Govern.

Composen la Junta General la totalitat de col·legiats que es trobin en l’ús dels seus drets i al corrent de les seves obligacions col·legials, cinc dies abans de la celebració de la mateixa.

Els acords de la Junta General obliguen la Junta de Govern i tots els col·legiats inclosos els absents, els dissidents i els que s’abstinguin.

Les juntes generals podran ser ordinàries i extraordinàries. La Junta General haurà de reunir-se al menys un cop a l’any en sessió ordinària.

Article 16
La Junta General Ordinària

1. La Junta General Ordinària té les següents funcions:

a) Examinar i aprovar la memòria del Col·legi, els estats financers i la liquidació del pressupost de l’exercici anterior.

b) Examinar i aprovar el pressupost del Col·legi i les quotes col·legials de l’exercici següent.

c) Analitzar i aprovar, si s’escau, la gestió de la Junta de Govern.

d) Examinar l’informe de l’auditoria, si s’escau.

e) Examinar i aprovar, si s’escau, les propostes que constin a l’ordre del dia de la convocatòria.

f) Elegir els càrrecs reglamentaris quan sigui procedent.

g) Totes aquelles que no estiguin específicament atribuïdes a la Junta General Extraordinària.

 1. La Junta General Ordinària per examinar i aprovar el pressupost de l’exercici següent se celebrarà necessàriament durant el darrer trimestre de l’any.

 2. La Junta General Ordinària, per examinar i aprovar la memòria del Col·legi, els estats financers, la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, la gestió de la Junta de Govern i l’informe d’auditoria, si s’escau, s’ha de convocar dins dels primers quatre mesos de l’any.

Article 17
Convocatòries

Les juntes generals s’han de convocar amb una antelació mínima de quinze dies naturals, llevat dels casos d’urgència estimats pel degà, cas en què es reduirà el termini a un mínim de quaranta-vuit hores, i aquells en què s’hagi de produir l’elecció de càrrecs, en què l’antelació mínima serà de quaranta cinc dies.

La convocatòria ha de ser efectuada pel degà o la persona que el substitueixi i amb l’acord previ de la Junta de Govern, llevat de casos excepcionals, en què es podrà prescindir de la signatura del degà o de l’acord de la Junta. En aquests casos, perquè pugui ser vàlida la convocatòria, en començar la reunió general, i amb caràcter previ a aquesta, la Junta General l’haurà de ratificar o validar.

La convocatòria ha de contenir, a més del lloc, la data i l’hora de la reunió, l’ordre del dia, i s’hi ha d’indicar la data i l’hora per a la segona convocatòria, la qual que s’ha de reunir sempre en el mateix lloc que la primera.

Llevat que per llei o reglament s’estableixi una altra cosa, la convocatòria per a les juntes generals s’ha de fer mitjançant la publicació en un periòdic de gran difusió a la província i anunciar-se al tauler d’anuncis. També s’ha de notificar a tots els col·legiats, llevat dels casos d’urgència, en què es podrà prescindir d’aquest últim requisit, i sens perjudici que es puguin utilitzar complementàriament altres mitjans de comunicació social.

Des de l’endemà de la convocatòria fins al dia de la celebració de la Junta General, la documentació dels assumptes que s’hi hagin de tractar ha d’estar a disposició de tots els col·legiats a la Secretaria del Col·legi.

Article 18
Presidència de les juntes

La Junta ha de ser presidida per qui exerceixi el càrrec de degà i ha d’actuar de fedatari com a secretari el que ho sigui de la Junta de Govern.

Quan per absència o dimissió no es puguin cobrir les funcions de degà o secretari, ni sigui possible cobrir-les per l’ordre regular de successió o substitució, aquests s’elegiran en començar la Junta General i solament per a aquesta reunió.

Article 19
Juntes extraordinàries

Les juntes generals extraordinàries han de tenir el mateix tràmit que les ordinàries i han de ser convocades a iniciativa de la Junta de Govern o del seu degà, o bé com a conseqüència de sol·licitud formulada per escrit del vint per cent, com a mínim, dels col·legiats. En aquest cas, des de la petició a la celebració de la reunió, no pot transcórrer més d’un mes. La sol·licitud ha de fixar els assumptes que s’hi hagin de tractar.

Article 20
Quòrum d’assistència

La Junta quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, amb la presència de la majoria absoluta dels col·legiats. En segona convocatòria, quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’assistents; sempre llevat dels casos en què es requereixi un quòrum especial.

En començar la sessió cal verificar l’assistència i fer la lectura de l’ordre del dia i l’acta de la sessió anterior per sotmetre-la a aprovació.

Article 21
Competència de les juntes extraordinàries

Les juntes generals extraordinàries són competents per aprovar o modificar els Estatuts, autoritzar la venda o alienació de béns immobles de la corporació, aprovar específicament o censurar l’actuació de la Junta de Govern o dels seus membres, aprovar les aportacions extraordinàries i en tots aquells casos que la llei, el Reglament o els Estatuts ho disposin.

Article 22
Majories reforçades

Per prendre acords que comportin la dissolució del Col·legi, és necessari que votin a favor un mínim de les tres quartes parts dels col·legiats que tinguin la residència professional dins l’àmbit territorial del Col·legi.

No obstant l’anterior, l’acord de fusió de dos col·legis professionals o més ha de ser adoptat per la junta o assemblea general extraordinària dels col·legiats que pretenguin fusionar-se, per majoria simple dels col·legiats assistents, i ha de ser aprovat per mitjà d’un decret del Govern, amb l’informe previ del Consell de Collegis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

CAPÍTOL II

Junta de Govern

Article 23
Composició

La direcció i administració del Col·legi està atribuïda a la Junta de Govern, que es compon d’un degà, dos vicedegans, un secretari, un vicesecretari, un interventor, un tresorer i quatre vocals.

Article 24
Atribucions

Són atribucions de la Junta de Govern:

a) Resoldre l’admissió, la suspensió i l’expulsió de col·legiats, amb els expedients corresponents previs.

b) Exercir la funció disciplinària.

c) Vetllar perquè la conducta dels col·legiats s’adapti a les normes de l’ètica professional.

d) Vigilar i impedir l’intrusisme.

e) Aprovar el Reglament de règim interior de la Junta de Govern i proposar a la Junta General l’aprovació del Reglament de funcionament general interior del Col·legi.

f) Convocar juntes generals, elaborar l’ordre del dia, executar els acords d’aquestes i convocar eleccions quan sigui procedent.

g) Defensar en tot moment els interessos del Col·legi i dels col·legiats quan sigui necessari.

h) Promoure tot allò que s’estimi beneficiós per al Col·legi i els interessos professionals.

i) Informar quan sigui requerida degudament pels organismes competents.

j) Recaptar, distribuir i administrar els fons del Col·legi.

k) Fixar les quotes de percepció periòdica.

l) Elaborar els pressupostos i la seva liquidació, i els estats financers per sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General.

m) Fomentar les relacions cordials entre el Col·legi i els col·legiats.

n) Evacuar consultes i emetre dictàmens.

o) Informar els col·legiats de les qüestions corporatives que puguin ser del seu interès.

p) I, en general, dirigir i administrar el Col·legi, prendre acords i realitzar les funcions que es creguin oportunes per a un eficaç compliment de les finalitats essencials del Col·legi, sempre que no siguin competència de les juntes generals.

Article 25
Freqüència de les reunions

La Junta de Govern s’ha de reunir com a mínim una vegada cada dos mesos, i tantes vegades com la convoqui el degà, amb una antelació mínima de dos dies, o bé quan ho sol·liciti una tercera part dels seus components. També pot establir un reglament de règim interior per al seu funcionament.

Cada membre té un vot i els acords s’han de prendre per majoria dels assistents amb dret a vot. El vot del degà serà diriment en cas d’empat.

Article 26
Requisits per ser membre de la Junta de Govern

Per formar part de la Junta de Govern és necessari:

a) Ser col·legiat amb residència professional dins la demarcació del Col·legi i amb dos anys com a mínim d’antiguitat, excepte per ocupar el càrrec de degà, en què és necessària una antiguitat de deu anys, i els de vicedegà, secretari i tresorer, que és de cinc anys.

b) Estar en possessió de la plena capacitat civil.

c) No estar suspès dels drets col·legials.

d) Tenir la nacionalitat espanyola o ser estranger habilitat legalment per poder ocupar aquests càrrecs.

Article 27
Incompatibilitats

Són incompatibilitats per ser membre de la Junta de Govern:

a) Tenir relació o dependència laboral amb el Col·legi.

b) Tenir deutes vençuts amb el Col·legi.

c) Tenir pendent una resolució o una resposta judicial o administrativa amb el Col·legi.

d) Formar part dels òrgans directius d’un altre col·legi de la mateixa branca professional, o tenir-hi contracte laboral.

e) Ocupar un càrrec oficial que hagi de qualificar la legalitat dels Estatuts o resoldre recursos del Col·legi, llevat del càrrec de membre del Consell de Col·legis.

Quan el col·legiat cessi en les activitats que l’incompatibilitzen per a l’exercici del càrrec de la Junta de Govern del Col·legi, recuperarà el mandat fins a l’extinció normal d’aquest.

Article 28
El degà

A més de les funcions resultants d’aquests Estatuts, el degà té especialment atribuïdes les següents:

a) Exercir la representació del Col·legi que li sigui delegada, en tots els àmbits en els quals intervingui el Col·legi i davant tota mena d’organismes i entitats públiques i privades.

Per tant, pot intervenir en tot tipus de procediments judicials i administratius, per si mateix, en la qualitat que té, o bé atorgant poders en favor d’advocats, procuradors o altres mandataris.

b) Convocar les reunions de la Junta de Govern i de les juntes generals, fixar-ne l’ordre del dia i presidir-les, incloses les comissions o delegacions, i vetllar per la legalitat i l’ordre d’aquestes.

c) Contractar i dur a terme tot tipus d’actes i documents propis de la gestió i de l’administració col·legials, inclosos els que siguin propis del gir i del tràfic econòmic, bancari i financer.

d) Subscriure i atorgar contractes, documents i convenis d’interès del Col·legi.

e) Ser dipositari de la firma i el segell del Col·legi.

f) Signar, juntament amb el secretari o el tresorer, indistintament, en els actes de gir i de tràfic econòmic que requereixin signatura.

g) Conformar, amb el seu vistiplau, les actes i els certificats estesos pel secretari.

h) Adoptar les mesures que siguin necessàries per al compliment de l’objecte col·legial, sempre que no constin diferentment assignades, si bé n’haurà de sol·licitar la ratificació a la Junta en la primera reunió que se celebri.

El degà està facultat per apoderar l’exercici de les funcions delegables en favor de qui autoritzi la Junta de Govern.

Article 29
El secretari

A més de les tasques assignades en aquests Estatuts, el secretari té atribuïdes les funcions següents:

a) Reflectir en acta les reunions dels òrgans del Col·legi i autenticar-les signantles amb el degà.

b) Expedir certificats i testimonis.

c) Ser dipositari i responsable de la documentació col·legial.

d) Tenir cura de l’organització administrativa i laboral del Col·legi i del compliment de les obligacions oficials.

e) Custodiar els períodes electorals, durant els quals ha de donar fe de la recepció i tramesa de documentació, ser dipositari dels vots rebuts per correu, vetllar pel compliment dels requisits electorals i fer el recompte dels vots emesos.

f) Firmar, amb el degà, els documents relatius al gir econòmic del Col·legi.

g) Confeccionar la memòria anual de les activitats del Col·legi.

Article 30
Els vicedegans i el vicesecretari

Els vicedegans i el vicesecretari substituiran, en cas de vacant, absència, delegació, malaltia o impossibilitat, el degà i el secretari, respectivament, i de manera permanent han d’exercir totes aquelles funcions que expressament els atorgui el degà o els delegui la Junta de Govern.

Article 31
El tresorer

El tresorer té assignades les funcions comptables i econòmiques del Col·legi, i per tant, les de tenir cura i custòdia dels llibres i els fons del Col·legi.

Li correspon proposar a la Junta l’elaboració del pressupost venidor i la liquidació del que hagi vençut, així com la confecció del balanç definitiu del Col·legi.

Té assignada la gestió dels recursos econòmics i patrimonials i l’efectivitat dels pagaments i cobraments, sempre amb el vistiplau del degà i la seva firma o la del secretari en cas d’absència, i el seguiment dels fons col·legials i la determinació de les disponibilitats econòmiques, tot informant-ne periòdicament a la Junta de Govern.

Article 32
L’interventor

L’interventor portarà a terme el seguiment i intervenció de la comptabilitat i l’estat d’execució del pressupost de l’exercici, d’acord amb les normes generals de comptabilitat i segons els acords de la Junta General, i vetllarà a més per l’estat i situació de la Tresoreria de l’entitat.

Article 33
Els vocals

1. Les atribucions dels vocals responsables de les seccions són les següents: a) Promoure i dirigir els treballs de la secció corresponent. b) Representar la secció davant la Junta de Govern i sotmetre a la Junta els

acords i les resolucions que la secció hagi adoptat, i servir de vehicle entre la Junta i la secció.

2. La resta de vocals tenen com a missió les encomanades especialment pel degà

o la Junta de Govern.

Article 34
Exercici dels càrrecs

L’exercici dels càrrecs electius del Col·legi és gratuït, si bé poden ser reemborsades les despeses, degudament justificades, que comporti.

Article 35
Cessament

Els membres de la Junta de Govern, en cessar en el seu càrrec, cessaran també en els altres càrrecs que se’ls hagin atribuït per ser membres de la Junta de Govern.

Article 36
Comissió Executiva de la Junta de Govern

Els assumptes urgents que es presentin entre dues reunions i per als quals calgui una solució immediata, els resoldrà la Comissió Executiva de la Junta de Govern, que estarà composada pel degà, un vicedegà, el secretari i el tresorer. Aquests acords se sotmetran a la ratificació de la Junta de Govern en la primera reunió que aquesta celebri.

CAPÍTOL III
Normes comunes a les juntes generals i de govern

Article 37
Adopció d’acords

Els acords s’han de prendre per majoria dels assistents, llevat que la llei o els presents Estatuts requereixin un quòrum especial.

Tots els acords d’aquests òrgans col·legials seran immediatament executius i es compliran d’acord amb els seus propis terminis, sens perjudici dels recursos corresponents.

De cada sessió s’ha de redactar una acta, sota la responsabilitat del secretari, el qual ha de lliurar els certificats corresponents, als qui ho sol·licitin, amb el vistiplau del degà o de qui el substitueixi. En les reunions immediatament posteriors s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior. És obligatori portar un llibre d’actes per a cada un dels òrgans.

La Junta de Govern pot establir un reglament de règim interior per al seu funcionament.

Article 38
Quòrums d’assistència

El quòrum per a la constitució vàlida de l’òrgan col·legiat és el de la majoria absoluta dels seus components en primera convocatòria. En segona convocatòria no s’exigeix aquest requisit, llevat que la llei o el reglament esmentats per l’article primer ho disposin altrament.

Article 39
Acords nuls

Són nuls de ple dret els actes o acords dels òrgans col·legiats en els quals es donin algun dels supòsits següents:

Els que siguin manifestament contraris a la llei; els adoptats amb incompetència notòria; aquells el contingut dels quals sigui impossible o sigui constitutiu de delicte; els dictats prescindint totalment o absolutament del procediment legalment establert per a això o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

Article 40
Reunió sense convocatòria

No és necessària la convocatòria quan, trobant-se reunits tots els components de l’òrgan col·legial respectiu, acordin per unanimitat constituir-se en Junta.

CAPÍTOL IV
Procediments d’eleccions i duració dels càrrecs

Article 41
Eleccions

Els càrrecs de la Junta de Govern s’han de proveir per elecció, en la qual poden participar tots els col·legiats que estiguin incorporats de ple dret el 31 de desembre immediat precedent a l’elecció i no estiguin suspesos per sanció dels drets d’electors. Cadascun dels càrrecs té una durada de quatre anys.

Article 42
Temps de celebració

L’elecció per cobrir els càrrecs de la Junta de Govern se celebrarà durant el segon trimestre dels anys electorals, i la presa de possessió dels càrrecs electes tindrà lloc dintre del mes següent al de l’elecció.

A aquest efecte, s’ha de constituir una Mesa Electoral que estarà formada pel secretari del Col·legi, els dos col·legiats més antics que es trobin en exercici i els dos últims col·legiats incorporats un any abans de la data de la convocatòria de les eleccions, o els que segueixen en ordre si aquells no poguessin. Actuarà de president el col·legiat de més edat i de secretari, el qui ho sigui del Col·legi. Immediatament després de la proclamació de candidats, la Mesa Electoral s’ampliarà amb un representant de cada una de les candidatures proclamades.

S’han de votar cada un dels càrrecs a cobrir i resultarà elegit el que obtingui majoria relativa. La votació ha de ser secreta.

Els membres de la Junta de Govern poden ser reelegits per ocupar el mateix càrrec fins a un màxim de dues vegades consecutives.

El dret de vot es pot exercir personalment o per correu. Els que vulguin votar per correu han de remetre el vot a la Mesa Electoral. El sobre ha de contenir una còpia del DNI o del carnet de col·legiat, a més d’un sobre ecològic homologat i tancat dins del qual figuri la papereta de vot amb la candidatura o candidatures escollides. Els vots que no reuneixin els requisits expressats o que siguin rebuts després de l’hora del tancament de l’urna seran nuls.

Els vots per correu han d’arribar al Col·legi abans que finalitzi la jornada electoral i els ha de custodiar el secretari, el qual els ha d’introduir a l’urna un cop finalitzada la votació, després d’haver comprovat que reuneixen els requisits establerts i que el col·legiat no ha exercit el seu dret al vot personalment.

L’escrutini s’ha de fer immediatament després de l’elecció, i la Mesa ha de proclamar els elegits, els quals prendran possessió dels seus càrrecs en la Junta de Govern convocada a aquest efecte dins el mes següent.

Article 43
Vacants

Les vacants i les baixes d’algun dels membres de la Junta, llevat del degà, han de ser cobertes per la mateixa Junta, tot designant un substitut fins a les primeres eleccions que s’hagin de celebrar.

La vacant del degà ha de ser coberta pel vicedegà de més edat, i comporta el nomenament del substitut d’aquest.

Si resulten vacants més de la meitat dels membres de la Junta de Govern, s’han de convocar eleccions en un termini que no superi els dos mesos.

Article 44
Comunicació dels canvis

Qualsevol canvi en la Junta de Govern ha de ser comunicat a la Generalitat de Catalunya en un termini de deu dies.

Article 45
Calendari electoral

1. El procediment per a l’elecció dels components de la Junta de Govern del Col·legi tindrà una durada de 45 dies naturals i s’ajustarà a les fases i al calendari següents:

Fases Calendari Terminis Dies transcorreguts
I Fases Calendari I Acord de la Junta de Govern de convocar eleccions 0 dies
II Designació dels components de la Mesa Electoral 5 5 dies
III Constitució de la Mesa Electoral 5 10 dies
IV Exposició del cens electoral i reclamacions contra aquest 7 17 dies
V Resolució de les reclamacions per la Junta de Govern i aprovació del cens definitiu 2 19 dies
VI Presentació de candidatures 7 26 dies
VII Proclamació de candidatures 3 29 dies

VIII Campanya electoral 15 44 dies IX Inici jornada votació 1 45 dies

2. Els terminis previstos per a cada fase del procés electoral tenen el caràcter de màxims, de manera que la Mesa Electoral podrà escurçar el termini d’una fase, quan no sigui necessari esgotar tots el dies previstos, i acumular els dies estalviats en una altra fase. Aquesta reducció no serà aplicable a les fases IV (exposició del cens); VI (presentació de candidatures); VIII (campanya electoral); i IX (jornada de votació), que seran, com a mínim, les previstes, ni podrà reduir la totalitat del termini de quaranta cinc dies naturals de tot el procés.

3. El contingut de cada una d’aquestes fases electorals és el següent:

3.1 La Junta de Govern acordarà la data i l’hora de celebració de l’elecció amb quaranta-cinc dies d’antelació, i seguidament anunciarà la convocatòria a tots els col·legiats.

3.2 A la convocatòria hauran de constar com a mínim els punts següents: a) Càrrecs que han de ser objecte d’elecció i requisits per poder-hi aspirar.

b) Dia i hora d’inici de la jornada de votació, així com l’hora del tancament de l’urna per a l’inici de l’escrutini.

3.3 En la data prevista es constituirà la Mesa Electoral.

3.4 La Mesa Electoral, immediatament després de la seva constitució exposarà el cens electoral al tauler d’anuncis del Col·legi.

3.5 Durant els primers set dies següents a l’exposició, qualsevol col·legiat podrà formular reclamació contra les llistes d’electors/es davant la Junta de Govern.

3.6 La Junta de Govern resoldrà sobreles reclamacions fetes al cens electoral en dos dies i notificarà personalment i immediatament la seva resolució.

3.7 Una vegada resoltes les reclamacions, amb les esmenes que calguin, la Mesa aprovarà el cens definitiu, aixecarà una acta amb el nombre definitiu de fulls que la componen i el total de col·legiats electors i n’exposarà una còpia al tauler d’anuncis del Col·legi, on romandrà fins que finalitzi el procés electoral.

3.8 La llista original quedarà sota la custòdia de la Mesa Electoral a les oficines del Col·legi, serà el cens definitiu d’electors i no podrà ser objecte de cap modificació durant la resta del procés electoral.

3.9 Des del moment en que s’hagi aprovat el cens definitiu, s’obre un període que no serà inferior a 7 dies per a la presentació de candidatures. Les candidatures s’hauran de presentar a la Secretaria del Col·legi, podran ser conjuntes per a diversos càrrecs o individuals, i hauran d’anar signades pels mateixos candidats i presentades al Registre del Col·legi dins l’horari laboral d’aquest.

3.10 Cap col·legiat podrà presentar-se com a candidat a més d’un càrrec.

3.11 Els candidats proclamats que no tinguin opositors quedaran elegits sense necessitat de concórrer a elecció.

3.12 Una vegada finalitzat aquest termini, la Mesa Electoral disposarà de 3 dies per proclamar les candidatures que reuneixin els requisits exigits i tot seguit es comunicarà als interessats i es publicaran en el tauler d’anuncis els noms dels candidats proclamats.

3.13 L’exclusió d’un candidat haurà de ser amb motiu i es notificarà immediatament a l’interessat.

3.14 Contra la resolució d’exclusió d’un candidat es podrà presentar recurs davant la Junta de Govern en el període de dos dies. La Junta de Govern ho resoldrà en el mateix termini. Aquest recurs no interromp els terminis següents.

3.15 Des del moment en que es proclamin les candidatures s’iniciarà la campanya electoral, que tindrà una durada de 15 dies. Des del mateix moment també s’incorporarà a la Mesa Electoral un representant de cadascuna de les candidatures proclamades.

3.16 Dins dels primers tres dies de campanya electoral, el Col·legi farà una tramesa per correu ordinari a tots els col·legiats, amb la propaganda electoral que cada candidat o candidatura li hagi facilitat, abans de l’inici de la campanya. Qualsevol tramesa electoral posterior serà sufragada íntegrament pels candidats o candidatures, i realitzada pel Col·legi dins el període de campanya electoral.

TITOL IV

Règim econòmic

Article 46
Capacitat econòmica

El Col·legi té plena capacitat i pot accedir a qualsevol forma de legítima titularitat de béns i drets idonis per al compliment de les seves finalitats.

Article 47
Recursos

Constitueixen els recursos del Col·legi:

1. De tipus ordinari: a) Les quotes i els drets d’incorporació fixats per la Junta de Govern.

b) Les quotes periòdiques que fixi la Junta.

c) Els drets i les taxes que eventualment fixi la Junta pels serveis col·legials.

d) Els rèdits i els rendiments resultants del patrimoni del Col·legi.

e) Les derrames o les quotes extraordinàries aprovades per la Junta General.

2. De tipus extraordinari: a) Les donacions, les subvencions i les atribucions gratuïtes o condicionades

que rebi el Col·legi i accepti la Junta. b) En general, els increments patrimonials legítimament adquirits.

Article 48
Pressupost anual

La previsió d’ingressos i de despeses ha de constar reflectida en el pressupost anual del Col·legi, que la Junta presenti a l’aprovació de la Junta General

Article 49
Responsabilitat mancomunada

Els membres de la Junta són mancomunadament responsables de la custòdia del patrimoni col·legial i de la seva acurada administració i destinació d’acord amb les finalitats de la corporació.

TITOL V

Règim disciplinari

Article 50
Capacitat sancionadora

El Col·legi té capacitat disciplinària per sancionar les faltes comeses pels collegiats, en l’exercici de la seva professió o activitat col·legial, i la Junta General podrà establir un reglament deontològic específic.

Article 51
De les faltes

Les faltes es qualificaran de lleus, greus i molt greus.

 1. Faltes lleus: la negligència en el compliment de preceptes estatutaris, reglamentaris o d’acords de la Junta de Govern; les faltes d’assistència injustificades a les reunions de la Junta de Govern; la desconsideració d’escassa transcendència envers els companys; les incorreccions d’escassa transcendència en la realització de treballs professionals.

 2. Faltes greus: la reiteració de faltes lleus; la negligència en el compliment d’acords de Juntes Generals; els actes de desconsideració ofensiva envers els companys; l’encobriment d’intrusisme professional; la realització de treballs professionals que, per l’índole, la forma o el fons, atemptin contra el prestigi professional; l’incompliment injustificat de les obligacions econòmiques amb el Col·legi; la inobservança de la vigent legislació en matèria d’honoraris i en la seva tramitació; l’incompliment dels deures professionals quan en resulti un perjudici per a les persones destinatàries del servei professional; l’incompliment del deure d’assegurança obligatòria i els actes que tinguin la consideració de competència deslleial d’acord amb la vigent legislació.

 3. Faltes molt greus: la reiteració de faltes greus; els fets constitutius de delicte que afectin el prestigi professional; els actes de desconsideració ofensiva envers els components d’òrgans de govern; la vulneració del secret professional i l’exercici de la professió que vulneri una resolució administrativa o judicial ferma d’inhabilitació professional, de declaració d’incompatibilitat administrativa o professional

o de conflicte d’interessos, o una disposició legal en que s’estableixi la prohibició d’exercir.

Article 52
Expedient

La imposició de qualsevol sanció disciplinària exigeix la formació i tramitació prèvies de l’expedient corresponent.

1. Competència. L’aplicació de sancions correspon a la Junta de Govern.

2. Formes de l’expedient. L’expedient sancionador s’ha d’ajustar a les normes següents:

2.1 El procediment s’ha d’iniciar per acord de la Junta de Govern, ja sigui per iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia formulada per qualsevol collegiat, persona o entitat pública o privada.

La Junta de Govern, quan rebi una denúncia o tingui coneixement d’una suposada infracció, podrà acordar la instrucció d’informació reservada abans de decidir la incoació d’expedient o, si s’escau, que s’arxivin les actuacions sense cap recurs ulterior.

Totes les actuacions relatives a la tramitació de l’expedient seran a càrrec de l’instructor i un secretari, els quals seran nomenats per la Junta de Govern entre els col·legiats. L’acceptació del càrrec per l’instructor i el secretari s’ha de fer constar a l’expedient. La incoació de l’expedient, així com el nomenament de l’instructor i del secretari, s’ha de notificar al col·legiat subjecte a expedient. Igualment, s’ha de notificar

l’esmentat nomenament a les persones designades.

El col·legiat afectat pot plantejar incident de recusació de l’instructor i el secretari, la decisió del qual correspon a la Junta de Govern sense recurs ulterior, sens perjudici que pugui al·legar de bell nou la recusació en el recurs que pugui presentar contra la resolució final.

2.2 Correspon a l’instructor, auxiliat pel secretari, practicar totes les proves i actuacions que condueixin a l’aclariment dels fets i a determinar les responsabilitats susceptibles de sanció. A la vista de les actuacions practicades, es formularà un plec de càrrecs on s’exposaran els fets imputats, o bé la proposta de sobreseïment i arxivament de l’expedient.

2.3 El plec de càrrecs s’ha de notificar a l’interessat, al qual es concedirà un termini de quinze dies hàbils per poder contestar-lo. En el tràmit de descàrrec, el col·legiat interessat ha d’aportar, i, si és el cas, ha de proposar, tota la prova de la qual intenti valer-se. L’instructor l’ha de dur a la pràctica sempre.

2.4 Contestat el plec de càrrecs o transcorregut el termini per fer-ho, i practicada la prova corresponent, l’instructor ha de formular proposta de resolució, que es notificarà a l’interessat perquè, en el termini de quinze dies, pugui al·legar tot el que consideri convenient en defensa seva. Durant aquest mateix termini se li notificaran les actuacions practicades.

2.5 La proposta de resolució, amb tota l’actuació, s’ha d’elevar a la Junta de Govern, i aquesta ha de dictar la resolució escaient.

2.6 Les resolucions sancionadores han de contenir la relació dels fets provats, la determinació de les faltes constatades, la qualificació de la seva gravetat, la sanció imposada i els recursos que caben. La relació de fets ha de ser congruent amb el plec de càrrecs formulat a l’expedient.

Article 53
Sancions

Les sancions que poden ser imposades són:

 1. Faltes lleus: amonestació privada o advertència per ofici del degà amb anotació a l’expedient personal.

 2. Faltes greus: amonestació pública al butlletí o a la Junta; suspensió dels drets col·legials fins a un any; suspensió de l’exercici professional per igual període; inhabilitació per a càrrecs fins a un any.

 3. Faltes molt greus: suspensió dels drets col·legials i inhabilitació per a l’exercici de la professió fins a cinc anys; multa d’entre 5.001 i 50.000 euros.

La reiteració en la comissió d’infraccions molt greus podrà comportar l’expulsió de l’organització col·legial. La persona sancionada podrà sol·licitar la rehabilitació en el termini de tres anys a comptar de l’efectivitat de la sanció. La sanció d’expulsió només serà executiva si la resolució que la imposa és ferma en via administrativa.

Fins que no siguin cancel·lades, les sancions portaran annexa la inhabilitació per tenir càrrecs directius del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.

Article 54
Prescripció

Les infraccions prescriuran:

 1. Les infraccions lleus, a l’any.

 2. Les infraccions greus, als dos anys.

 3. Les infraccions molt greus, als tres anys.

Totes comptant a partir de la data en què hagin estat comeses. Les sancions prescriuran:

 1. Les faltes lleus, a l’any.

 2. Les faltes greus, als dos anys.

 3. Les faltes molt greus, als tres anys.

Les prescripcions s’interrompen per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar si l’expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable a la persona presumptament infractora.

Article 55
Règim disciplinari dels membres de la Junta de Govern

La funció disciplinària dels actes comesos per membres de la Junta de Govern serà exercida pel Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, qui en via administrativa resoldrà en primera i única instància.

TITOL VI

Terminis

Article 56
Terminis

 1. Els terminis assenyalats en dies s’entendran en dies naturals i es començaran a comptar des del següent al de la notificació.

 2. Els terminis establerts per mesos o anys es computaran de data a data i començaran a comptar-se a partir del mateix dia de la notificació.

 3. Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en el qual comença el còmput, s’entendrà que el termini expira l’últim dia del mes.

 4. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

L’exercici econòmic comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any.

TITOL VII

Dissolució

Article 57
Causes de dissolució

Són causes de dissolució les següents:

a) La pèrdua dels requisits legals necessaris per que la professió tingui caràcter col·legial.

b) La baixa de persones col·legiades que deixin el nombre total per sota del nombre dels càrrecs estatutaris.

c) La fusió mitjançant un nou col·legi professional o l’absorció per un altre collegi professional.

d) L’escissió mitjançant la divisió.

e) L’acord de la Junta General, adoptat per acord de les tres quartes parts dels col·legiats, reunits en Junta general extraordinària convocada a aquest efecte.

f) En cas d’acordar-se la dissolució, la Junta de Govern es convertirà en junta liquidadora, la qual després d’haver equilibrat l’actiu i el passiu, d’haver fet efectius tots els deutes i recaptat totes les quantitats possibles pendents de cobrament, destinarà els fons obtinguts a l’associació professional que determini o a l’entitat de previsió que pugui tenir en funcionament el Col·legi en el moment de la seva dissolució, i en cas que no n’hi hagi, la Junta està facultada per destinar-los a qualsevol institució benèfica o fundació.

TITOL VIII

Del règim jurídic dels acords sotmesos al dret administratiu, i la seva impugnació

Article 58
Règim jurídic i recursos

 1. Els acords de la Junta General i de la Junta de Govern, i les resolucions del degà, estan subjectes al dret administratiu i es regeixen per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i les altres normes que resultin d’aplicació.

 2. Els actes i els acords del Col·legi posen fi a la via administrativa i poden ser objecte de recurs, directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, per les persones afectades i l’Administració de la Generalitat. No obstant això, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que els ha dictat.

 DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es faculta la Junta de Govern perquè, sense variar l’esperit d’aquests Estatuts, efectuï les correccions, modificacions o adaptacions necessàries per a la seva inscripció al Registre de col·legis professionals, dependent de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les persones elegides per als càrrecs corresponents d’acord amb els procediments dels Estatuts anteriors, continuaran exercint-los fins al termini del seu mandat, sens perjudici que, si es produeixen vacants, es cobreixin d’acord amb els Estatuts actuals.

En el cas que el termini abans esmentat s’hagi esgotat sense que els presents Estatuts s’hagin publicat, els càrrecs restaran automàticament prorrogats fins la presa de possessió dels escollits en les eleccions que, en aplicació dels presents Estatuts, s’han de celebrar preceptivament.

DISPOSICIONS FINALS

Primera Queden derogats els Estatuts anteriors.

Segona Aquests Estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.