Canvas Logo

[Curs] PROJECTES D'ENLLUMENAT EXTERIOR

Atenció!
Activitat anul·lada
[Curs] PROJECTES D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Codi circular:                  
27/19
Dates:  
Del 15 de maig al 12 de juny (dimecres), EXCEPTE EL 22 DE MAIG QUE PASSA AL 21 DE MAIG (DIMARTS)
Horari:
De les 9.00 a les 14.00 hores
Lloc:
Seu del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona.
Assistents mínim/màxim:
6/25
Durada:                  
25 hores lectives
Professorat:                  
Josep Maria Ollé Martorell, tècnic municipal d’enllumenat de Reus des de 1986 fins 2018, Professor associat de Luminotècnia de la URV des de 2000 fins 2018.
Objectius:
Consolidar els conceptes bàsics de la Luminotècnia

Actualitzar els coneixements sobre les noves fonts de llums ( LED, làmpades BOP . . . ) i la seva caracterització

Saber calcular enllumenats exteriors energèticament eficients i sostenibles utilitzant programes informàtics de càlcul dels fabricants de llums.

Saber discernir dins la documentació d’un projecte, quins son els paràmetres que intervenen en el càlcul fotomètric d’un enllumenat exterior, com mesurar-los i verificar que compleixen els requisits normatius vigents

Continguts:

1.- Naturalesa de la llum. Tipus de visió. Magnituds luminotècniques: flux lluminós, intensitat lluminosa, luminància, il·luminància, enlluernament. (2h)

2.- Fonts de llum artificial: tipus, característiques més importants, criteris de selecció (3h)

3.- Els llums: característiques elèctriques i fotomètriques. Requeriments tècnics exigibles als llums amb tecnologia led per enllumenats d’exterior (2h)

4.- Càlculs fotomètrics d’enllumenats exteriors: (4h) 
- Conceptes bàsics: eficàcia lumínica, eficiència energètica, factor d’utilització, utilància, paràmetres de qualitat
- Nivells mínims de il·luminació segons el tipus de via CIE 115:2010 i segons la activitat esportiva UNE 12193
- Nivells màxims de il·luminació segons R.D. 1890/2008 i guia tècnica d’aplicació
- Guia i consells de disseny

5.- Els programes informàtics de càlcul luminotècnic per exteriors: (10h)
- Conceptes bàsics de funcionament
- Instal·lació del programa i bases de dades fotomètriques
- Maneig dels menús amb exemples reals de càlculs d’exteriors

6.- L’enllumenat exterior energèticament eficient i sostenible: (4h)
- Sistemes d’estalvi i eficiència energètica, ratis de referència
- La contaminació lumínica, causes, afectacions negatives sobre el medi i sobre les persones, aspectes tècnics de la normativa d’aplicació per minimitzar els seus efectes negatius             

Destinataris:
Tècnics que han de confeccionar/supervisar projectes de enllumenat exterior i/o dirigir obres de instal·lació d’enllumenats exteriors
Documentació:
Es lliurarà documentació de seguiment.
 
Bonificacions:
 
Gestionem els tràmits per bonificar el curs.
Instruccions per bonificar
  1. Sol·licita els impresos al CETIT a formacio@enginyerstarragona.cat
  2. Aporta tota la informació 10 dies naturals abans de l'inici del curs.
  3. NOTA IMPORTANT: les gestions de les bonificacions es porten a terme per mitjà d'una assessoria externa. Aquells que vulguin acollir-se a la bonificació de qualsevol acció formativa, el preu s'incrementarà en un 20 % ( que també es podrà bonificar i recuperar).
Forma de pagament:
Cobrament a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l’hora de fer la inscripció.
Certificació:
Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació. Aquells que sol·licitin bonificar el cus a través de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, també tindran un certificat emès per la FTFE.
Acreditació Professional:
Aquesta formació és competent per acreditar davant del COGITI la teva formació.
Mes informació: http://www.acreditacioncogitidpc.es
Bonificacions
Bonificacions